㽶Ӱ

Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - ОКУУ

ОКУУ

ЖМАнын академиялык календары

Учурдагы академиялык календарды ачуу үчүн басыңыз

Курстардын сүрөттөлүшү

Курстардын сүрөттөлүшү

Академиялык максатар үчүн англис тили (окуу жана жазуу)

Аталган курс англис тилин алып жүрүүчү болуп саналбаган адамдарды академиялык ааламдагы жашоого даярдоого багытталган. Курстун максаты - студенттерге англис тилинде окуу жана жазуу ыкмаларын өнүктүрүүгө көмөктөшүү. Курс студенттерге жазма тексттерге тереңдеп кирүүгө, негизги идеяны жана деталдарды түшүнүүгө, тексттерди талкуулоого катышууга, сөз байлыкты өнүктүрүүгө жана академиялык жана чыгармачыл багытта жазуу жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө шарт түзөт. Өз алдынча жана топтордо иштөө менен студенттер тилдик жана байланыштык ыкмаларын өркүндөтүүгө түрткү боло турган чыгармачыл жана активдүү маселелерди аткарышат. Ошону менен бирге студенттер жашоонун ар кандай темалары жана аспектилери боюнча тексттерди түшүнүп, чечмелөө жөндөмдөрүн өнүктүрүшүп, жеке идеяларын татаал жана кооз тилде жазуу түрүндө билдире алышат.

Академиялык максаттар үчүн англис тили (ауидолоштуруу жана сүйлөө)

Бул курс англис тилинин алып жүрүүчүсү болбогон адамдарды академиялык ааламдагы жашоого даярдоо үчүн багытталган. Курстун максаты - студенттерге англис тилинде аудиолоштуруу жана сүйлөө речинин ыкмаларын өнүктүрүүгө жардам берүү. Курс студенттердин сөз байлыгы менен грамматикасын жакшыртуу максатында тексттерди аудиолоштуруу, видео жана оозеки тапшырмаларды аткаруу үчүн пайдаланууга багытталган. Өз кезегинде алар шыр сүйлөө, жаңы материалды талкуулоо жана комментарий берүү, ошондой эле класстын алдында эркин чыгып сүйлөөдө колдонулат. Өз алдынча жана топторто иштөө менен студенттер чыгармачыл жана активдүү тапшырмаларды аткарышат. Булар жашоонун ар кандай темалары жана аспектилери боюнча аудиолоштуруу үчүн тексттерди түшүнүү жана чечмелөө жөндөмүн өнүктүрүү менен тилдик жана байланыштык ыкмаларды өркүндөтөт. Ошондой эле өз идеяларын оозеки жана башка татаал жолдор аркылуу билдирүүгө түрткү болот.

Тестирлөөгө даярдоо (TOEFL/IELTS/SAT)

Аталган курс тестирлөөгө даярдоонун бир жылдык программасын тартуулайт. Ал БААУнун pBT TOEFL кагаз түрүндөгү тестинин негизиндеги кирүү сынагын ийгиликтүү тапшыруу үчүн зарыл болгон ыкмаларды өнүктүрүүгө багытталган. Курс сизди тесттин жалпы түзүму менен тааныштырып, тест тапшырууда өзүңүздү ыгайлуу сезүү жана өз билимдериңизге бекем ишенүүңүз үчүн керектелчү тесттин стратегиясын түшүндүрүп берет. Белгилей кетсек, мындай даярдык TOEFL гана эмес, ошондой эле башка сынактарды да ийгиликтүү тапшырууга түрткү болот. Берилген курс TOEFL кагаз түрүндөгү тестинин негизги компоненттерине таянып курулган: түзүм жана каттык туюнтма, окуганды түшүнүү жана каттык туюнтманы текшерүү. Ошону менен бирге угуп түшүнүү компонентине да көңүл бурулат. Курс сизге билим жана ишеним берүү максатын көздөгөндүктөн, эгер окутуучу зарыл деп тапса жана студентке кошумча практика талап кылынса, анда лексика менен грамматиканын үстүнөн кошумча иштөө да эске алынат. Тестирлөөгө даярдоо курсу TOEFL IBT, IELTS жана SAT тесттери жана анын компоненттерине чейин студенттердин жөндөмдүүлүктөрү менен талаптарына жараша кеңейтилүүсү мүмкүн. Ошондой эле курс каалаган мүнөздөгү маалыматтарды жана каалаган тилде тест тапшыруу жана академиялык ишмердүүлүк жүргүзүүгө зарыл болгон сөз байлык компонентинин үстүнөн иштөөнү камтыйт.

Колледждеги математика

Курс студенттерди университеттин кабыл алуу сынактарына даярдоого багытталган. Ал өзүнө жалпы билим берүү программаларын жана SAT менен GMAT тапшырмаларын кучагына алган көптөгөн татаал темалардын тереңдетилген топтомун камтыйт. Студенттер курстун алкагында ыкмаларды, принциптерди жана стратегияларды өздөштүрүү менен тестирлөө учурунда убакыт жактан чектелгендигине карабастан, ар кандай татаалдыктагы маселелер менен тесттерди чечүүгө жөндөмдүү болушат.

Академиялык окуу, кат жана бет ачар жасоо ыкмалары

Аталган курс студенттерди университетте ийгиликтүү билим алуу үчүн зарыл болгон академиялык кат жана изилдөөчүлүк ыкмаларга даярдоого багытталган. Студенттер изилдөөлөрдүн максатын түшүнүү, адабияттарга баяндама жасоо, академиялык каттын ар кандай стилдери жана тапшырмалардагы каттык тапшырмаларды чечмелөөнү окуп үйрөнүшөт. Алар алынган изилдөөчүлүк ыкмаларды жеке изилдөөчүлүк маселесин жана MLA стилиндеги аннотацияланган библиографияны иштеп чыгууга пайдаланышат. Каттын ыкмаларын жакшыртуу ыкмалары өзүнө абзацтын тузүмүн иликтөө, эсселердин черновиктерин жазуу жана класста өз ара редакциялоо процессиндеги бири-бирине кербайланышты тартуулоону иликтөөнү камтыйт. Жыйынтыктоочу изилдөөчүлүк иштин үстүнөн эмгектенүү аяктагандан кийин студенттер өз изилдөөлөрүн академиялык бет ачар форматына которуу жактан тажрыйба алмашышат. Ошону менен бирге өз эмгегин университеттик аудиториянын назарына коюу үчүн бет ачардын негизги ыкмаларын иликтешет жана иштеп бүтүшөт.

Академиялык контексттер үчүн оозеки туюнтмалар

Бул курс студенттерди университеттик деңгээлде сабактарга активдүү оозеки катышууга даярдоого багытталган. Студенттер талкууларга катышуу жана анда өз ойлорун билдирүү үчүн маанилүү сөздөрдү иликтешет. Курстун жүрүшүндө студенттер тилди жана анын механизмдерин иликтеген сайын талаш темалар боюнча суроолор менен жоопторду түзүмдөшөт. Курс калыптандыруу жана ынандыруу максатындагы чыгууларга чоң көңүл буруу менен эл алдына чыгып сүйлөөлөрдүн негизги түзүмдөрүн камтыйт. Ошондой эле студенттер активдүү угууну жана маанилүү кошумча суроолорду берүүнү үйрөнүшөт. Эң башкысы курс студенттерде өзүн ыңгайлуу сезүү, дисциплиналар арасында байланыштарды орнотуу жана академиялык баарлашууларда өз оюн эркин билдирүү үчүн зарыл болгон ыкмаларды өнүктүрүүгө багытталган.

Тилдик байланыштардын тажрыйбасы

Бул курс бардык адистиктеги студенттер үчүн багытталган. Ал социалдык жана инсандар аралык мамилелердин маданиятын жогорулатууга багытталган. Курстун алкагында студенттер адабий тилдин нормаларын, баарлашуунун түрлөрүн, анын принциптери менен эрежелерин, баарлашунуну этикалык нормаларын, сүйлөөнүн функционалдык тилдерин, сүйлөө искусствосун жана ошондой эле тилдик нормаларды колдонуунун кыйынчылыктарын жана коомдогу тилдик маданияттын учурдагы абалынын көйгөйлөрүн өздөштүрүшөт.

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс:+996 (312) 915 028